Hva er varsling?

 • Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold i klubben
 • Kritikkverdige forhold omfatter mange forskjellige forhold, som for eksempel opplysninger om kriminelle forhold, mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, brudd på alminnelige etiske standarder, herunder trakassering. Kritikkverdige forhold betyr at forholdet bør ha en viss allmenn interesse. Forhold som den enkelte mener er kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes dermed ikke.

Hvorfor er varsling ønskelig?

 • Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i klubben kan klubben rydde opp i forholdet.
 • Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i klubben, noe som igjen kan skape et bedre miljø.
 • Din informasjon kan hjelpe klubben med å få dette til.

Hvem kan varsle?

 • Alle medlemmer i klubben kan varsle.

Hvem skal det varsles til?

 • Du kan alltid varsle klubbens styre
 • Gjelder informasjonen en sak som kan involvere klubbens styre, og/eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte

På hvilken måte kan du varsle?

 • Du kan varsle skriftlig eller muntlig.
 • Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte
 • Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til klubbens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat.
 • Varslerens navn skal være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i klubben som behandler saken.

Oppfølging av varsling

 • Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.
 • Så lenge klubben vet hvem som har varslet, skal du alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken er behandlet.
 • Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.
 • Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal du også få tilbakemelding om dette.
 • Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Disse varslingsrutinene er utarbeidet av, og vedtatt i, styret i HK-72 den 5. mai 2021.