HK-72 SANDE KLUBBHÅNDBOK


1.0 Velkommen til klubben .................................................................................................................. 1

1.1 Styret og andre tillitsverv........................................................................................................... 2

1.2 Visjon og verdier ........................................................................................................................ 3

1.3 Varslingsrutiner .......................................................................................................................... 4

1.4 Konflikthåndtering ..................................................................................................................... 5

2.0 Lisens og forsikring ........................................................................................................................ 8

2.1 Lisens:......................................................................................................................................... 8

2.2 Skade: ......................................................................................................................................... 8

3.0 Utdanning ..................................................................................................................................... 9

4.0 Lagsøkonomi .................................................................................................................................. 9

5.0 Lagets struktur ............................................................................................................................... 9

5.1 Roller i lagene ............................................................................................................................ 9

5.2 Foreldremøter ..........................................................................................................................11

5.3 Teambuilding/sosialt ...............................................................................................................11

6.0 Arrangement ................................................................................................................................11

6.1 Hallroller ..................................................................................................................................11

6.1.1 Tilsynsvakt .........................................................................................................................12

6.1.2 Sekretariat.........................................................................................................................12

6.1.3 Fair Play-vert .....................................................................................................................12

6.1.4 Inngang .............................................................................................................................12

6.1.5 Speaker .............................................................................................................................12

6.1.6 Dommerveiledere .............................................................................................................13

6.2 Barnehåndballturnering...............................................................................................................13

6,3 Middagstilbud ..........................................................................................................................15

1.0 Velkommen til klubben

HK-72 Sande ble stiftet 31.mai 1972, vi holder til i Sande i Vestfold. Våre hjemmekamper blir spilt i Sandehallen eller Selvikhallen. HK-72 Sande blir i stor grad drevet av frivillighet. Her vil du finne litt informasjon om hva klubben tilbyr, og hva den krever i forhold til deltakelse og medlemskap i klubben.

Dette tilbyr klubben:

- Aktivitet i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Gjennom aktivitet knyttes vennskap og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, mellom foreldregrupper og familier.

- Aktivitet for alle, både de som ønsker å trene mye og de som ønsker mindre aktivitet. Den største gruppen er barn og unge, fra 6 - 18 år. I tillegg til seriekamper, deltar lagene ofte på turneringer. Dette er viktige arrangement for å styrke samhold og utvikle et godt sosialt miljø.

- Utdannelse for trenere, spillere og dommere. Treneren har ansvaret for treninger og kamper for det enkelte lag. I hvert enkelt lag er det en støttegruppe fra foreldre/familiemedlemmer, som hjelper til med å løse praktiske oppgaver.

Håndballen setter søkelys på sunne verdier og tilbyr en allsidig og variert aktivitet. Klubben er opptatt av å forebygge skader og at aktiviteten skal føre til generelt god helse, overskudd og en spennende fritid! Barn og unge som driver med idrett opplever også ofte mer mestring i skolen. Som lagspillere blir de gjennom håndballen flinke til å samarbeide i grupper og nå felles mål.

Klubben har ulike arrangementer, hvor en ønsker at hele familien skal delta. Barn og unge synes det er flott å se foreldrene som heiagjeng på tribunen. Klubbledelsen ønsker kontakt med alle foreldre, både på møter og andre tilstelninger.

1.1 Styret og andre tillitsverv

Hovedstyret:

Leder:

•Representerer klubben og ansvarlig for daglig drift.

Nestleder/sekretær:

•Referent på styremøter og årsmøte. Stedfortreder for styreleder.

Sportslig leder:

•Ansvarlig for sportslig utvalg og bindeledd mellom trenere/lag og klubben.

Arrangement ansvarlig:

•Ansvarlig for klubbens arrangementer. Ansvarlig for tilsynsvakter.

Styremedlem 1:

Styremedlem 2:

Øvrige verv:

Materialforvalter:

•Ansvarlig for klubbens utstyr og drakter til lagene. Leverandørkontakt.

Sponsoransvarlig:

•Ansvarlig for å innhente og følge opp sponsoravtaler.

Kioskansvarlig:

•For daglig drift av kiosken.

Valgkomite:

•Ansvarlig for å anskaffe styremedlemmer.

Kontrollutvalg:

•Ansvarlig for oppfølging av klubbens økonomi

Økonomiansvarlig:

•Ansvarlig for klubbens regnskap.

Dommeransvarlig:

•Ansvarlig for å ivareta og opplæring av dommere i klubben.

Informasjonsansvarlig:

•Videreformidle informasjon til klubbens medlemmer og utad via klubbens plattformer.

1.2 Visjon og verdier

Visjon:

Skape det beste idrettstilbudet for barn og unge i Sande.

Samhold Respekt Glede

Klubbens verdier vedtatt høsten 2020.

I HK-72 skapes glede gjennom samhold og respekt.

Samhold:

• I HK-72 er vi en breddeklubb, med rom for alle satsningsnivåer.

• I HK-72 skaper vi felleskap, tilhørighet til lag og klubb.

• I HK-72 inkluderer vi alle uavhengig av bakgrunn, økonomi, religion, kjønn, etnisitet og seksuell legning.

Respekt:

• I HK-72 viser vi gode holdninger for hverandre.

• I HK-72 er alle like viktige.

• I HK-72 verdsetter vi ulikheter og ser alle.

Glede:

• I HK-72 gleder vi oss over egen og andres prestasjon.

• I HK-72 er det gøy.

• I HK-72 jobber vi for at alle har det bra.

1.3 Varslingsrutiner

Varslingsrutiner for medlemmer av HK-72

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold i klubben

Kritikkverdige forhold omfatter mange forskjellige forhold, som for eksempel opplysninger om kriminelle forhold, mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, brudd på alminnelige etiske standarder, herunder trakassering. Kritikkverdige forhold betyr at forholdet bør ha en viss allmenn interesse. Forhold som den enkelte mener er kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes dermed ikke.

Hvorfor er varsling ønskelig?

Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i klubben kan klubben rydde opp i forholdet.

Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i klubben, noe som igjen kan skape et bedre miljø.

Din informasjon kan hjelpe klubben med å få dette til.

Hvem kan varsle?

Alle medlemmer i klubben kan varsle.

Hvem skal det varsles til?

Du kan alltid varsle klubbens styre

Gjelder informasjonen en sak som kan involvere klubbens styre, og/eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte

På hvilken måte kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig.

Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte

Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til klubbens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat.

Varslerens navn skal være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i klubben som behandler saken.

Oppfølging av varsling

Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Så lenge klubben vet hvem som har varslet, skal du alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken er behandlet.

Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.

Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal du også få tilbakemelding om dette.

Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Disse varslingsrutinene er utarbeidet av, og vedtatt i, styret i HK-72 den 5. mai 2021.

1.4 Konflikthåndtering

Rutine for konflikthåndtering i HK-72

Generelt

Klubbens styre er ansvarlig for å håndtere konflikter blant sine medlemmer dersom disse ikke oppnår noen løsning seg mellom.

Denne rutinen beskriver håndtering av konflikter der det er to definerte parter. I mer kompliserte tilfeller med for eksempel flere parter, eller der konflikten omfatter grupper må det derfor utøves en stor grad av skjønn i tillegg til de prinsipper som står beskrevet i rutinen.

Den som er part i en konflikt, kan velge å la seg bistå av en person når som helst i forbindelse med en konflikt.

All saklig informasjon som kommer opp og som brukes aktivt gjennom håndtering av en konflikt skal være tilgjengelig for alle parter og den som skal håndtere konflikten.

Alle møter i forbindelse med en konflikt skal dokumenteres med underskrift av de deltakende parter.

Aktiviteter

1. Partene prøver å finne løsning seg imellom

Om mulig skal den som opplever en konfliktsituasjon ta opp saken med den/dem det gjelder for evt. å løse misforståelser/uenighet/samarbeidsproblemer på laveste mulig nivå. Hvis det er hensiktsmessig, kan en velge å ta med en nøytral part.

Ansvarlig: Partene i konflikten

2. Melding om konflikt

Dersom det ikke er mulig å få til en uformell løsning, tas forholdet opp med Klubbens Styre.

Dersom Klubbens Styre er part i saken, kan saken tas opp med NHF Region Sør.

Ansvarlig: Partene i konflikten

3. Vurder behovet for inngripen

Klubbens Styre vurderer behovet for inngripen. Dette kan skje allerede under møtet der forholdet blir tatt opp. Klubbens Styre kan velge å trekke inn NHF Region Sør.

Dersom leder vurderer at behovet for inngrep ikke er til stede, skal den/de som har tatt opp saken informeres om dette og de vurderinger som er gjort.

Ansvarlig: Klubbens Styre

4. Iverksetting av konflikthåndtering

Dersom det er behov for inngripen skal det iverksettes konflikthåndtering snarest etter at forholdet er blitt gjort kjent og senest innen to uker.

Ansvarlig: Klubbens Styre

5. Kartlegg konflikten

Klubbens Styre kartlegger hvilket nivå konflikten ligger på, hva konflikten handler om og hvem konflikten omfattes/berører. Dette gjøres gjennom observasjon av partene, samtaler med partene hver for seg (husk å dokumentere samtalene). I enkelte tilfeller kan det også være hensiktsmessig å innhente uttalelse fra medlemmer som befinner seg i tett tilknytning til de som er i konflikt.

Konflikter kan deles inn i tre nivåer; lavt konfliktnivå, middels konfliktnivå og høyt konfliktnivå.

Ansvarlig: Klubbens Styre

6. Velg håndteringsstrategi

Klubbens Styre planlegger den videre håndtering av saken. Dersom det viser seg Styret eller en av Styrets medlemmer har en rolle i konflikten kan ansvaret for den videre håndteringen flyttes opp til Norges Håndballforbund Region Sør. Strategi for den videre håndteringen må velges med utgangspunkt i hvilket nivå konflikten ligger på.

sette opp plan for videre kontakt med partene

vurdere om det er behov for å be om støtte og råd fra eksterne.

ved høyt konfliktnivå må det vurderes konfliktdempende tiltak før konflikten kan håndteres videre.

Ansvarlig: Klubbens Styre

7. Gjennomføring

På grunnlag av de avholdte møter settes det opp forslag til løsning i form av en skriftlig avtale som skal undertegnes av begge parter.

I tilfeller der det har vært et lavt konfliktnivå kan konflikten ha blitt fullstendig løst gjennom samtalene. I disse tilfeller trenger det ikke være behov for å sette opp en egen avtale.

I mer alvorlige konflikter der det ikke oppnås noen enighet, kan Klubbens Styre benytte sin styringsrett og innføre spilleregler for hvordan konfliktpartene skal forholde seg til hverandre.

I svært alvorlige konflikter hvor en mislykkes i å dempe konflikten og/eller ikke finner noen løsning, kan det være aktuelt å be om ekstern bistand.

Ansvarlig: Klubbens Styre

8. Oppfølging

Klubbens Styre følger opp tiltakene ved å påse at tiltakene fungerer og at partene overholder avtalen.

Ansvarlig: Klubbens Styre

9. Evaluering/Avslutning

Klubbens Styre følger opp partene i ettertid for å evaluere om tiltakene har fungert. Diskuter hvorfor det ble en konflikt. Hva kan eventuelt gjøres for at det ikke skal skje igjen?

Dersom avtalen er fulgt opp av partene og partene ikke lenger anser situasjonen som problematisk, skal saksdokumentasjonen slettes.

Ansvarlig: Klubbens Styre

10. Anonymisert evaluering

Anonymisert evaluering av skal lagres hos styret som dokumentasjon for videre styrearbeid.

Ansvarlig: Klubbens Styre

2.0 Lisens og forsikring

2.1 Lisens:

For at du skal være forsikret, må du ha løst lisens fra det året du fyller 13. Lisensen betales til Norges Håndballforbund og skal ligge inne på din bruker Minidrett.no

Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper.

• Økonomisk støtte til lisens: Økonomisk støtte til lisens

I år som de siste tre årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 15. oktober. Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Ta kontakt med oss via kasserer: Line Teie, så søker vi for spilleren. Alle barn som er registrert i «Alle skal med» følges opp og det søkes automatisk for disse spillerne.

2.2 Skade:

• Melde skade her!

Kundebetjening og bestilling av behandling knyttet håndteres av Gjensidige Idrettsforsikring. Gjensidige Idrettsforsikring er bemannet med helsefaglig personell som vil sikre deg rask tilgang til behandling gjennom Gjensidiges kvalitetssikrede og landsdekkende nettverk av behandlere med kompetanse på idrettsskader.

Gjensidige Idrettsforsikring har telefonnummer 987 01 115.

Hva betyr dette for deg?

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Husk at den som melder skaden må ha BankID brikke eller BankID på mobil.

Vi anbefaler at du leser igjennom og gjør deg kjent med vilkårene som du finner her

Vi gjør oppmerksom på at det bare trekkes en egenandel per skadetilfelle.

3.0 Utdanning

Treneren er den personen som er nærmest spillerne i aktivitet. Treneren har ansvar for å skape arenaer der barn, unge og voksne skal få lære, utvikle seg og få tilfredsstilt individuelle og sosiale behov. For å kunne skape gode miljøer der utøverne utvikler seg og øver på sosialt samspill kan det være behov for trenerutdanning. Utdanning vil utvikle trenerens evner og ferdigheter rettet mot god trener-praksis. Trenerutdanning vil kunne gi treneren økt kunnskap om håndballidretten, om trening og ledelse. Dette tankesettet støttes av Norges håndballforbund.

HK-72 ønsker trenere med trenerutdanning slik at klubben på best mulig måte kan tilrettelegge for god håndballaktivitet. Klubben oppfordrer sterkt alle trenere til å gjennomføre Trenerattesten for at alle skal ha lik grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Klubben oppfordrer videre at trenerne tar håndballfaglig utdanning og dette gir klubben økonomisk støtte til, slik at dette kan la seg gjøre for alle trenere som ønsker utdanning. Trenerutdanning arrangert av Norges håndballforbund er anbefalt, kurs eller lengre treningsprogram som f.eks Trener 1, 2 osv.

Dersom du ønsker utdanning eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med Sportsligleder i klubben.

4.0 Lagsøkonomi

Alle lag har egen bankkonto i DNb, med 2 godkjennere pr.konto.

Alle konti er samlet under HK-72 Sande, kasserer er administrator på klubben/lagskonti og leder har innsynsrett og godkjenner betalinger fra kasserer.

Lagene har egen regnskapsansvarlig/ kasserer som leverer regnskap pr januar etter 31.12.i forgående år. Uttak/betalinger godkjennes av 2 personer og klubben krever kvittering. Lagsregnskapene gjennomgås av kasserer og kontrollkomite.

Alle lagsregnskap og klubbens regnskap gjennomgås hvert år av klubbens kontrollkomite.

Klubben fører et samlet regnskap for klubben/lagene, alle lagskonti samles i et avdelingsregnskap, som er synlig i årsregnskapet som presenteres på klubbens årsmøte.

Husk regler for spillerregnskap og lagsregnskap, hvordan håndtere spillerregnskap og hva om en spiller slutter.

5.0 Lagets struktur

5.1 Roller i lagene

Hovedtrener:

Treneren har ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre lagets treninger fra og med august til endt sesong.

Hovedtrener skal lede lagene i alle seriekamper og i turneringer.

Trener anmodes å møte på kretsens sonesamlinger hvis spiller(e) på laget er tatt ut.

Uteblivelse fra treninger / kamper / sonesamlinger skal meldes til sportslig utvalg v. leder. Uteblivelse kan føre til redusert betaling.

Trener plikter å samarbeide med sportslig utvalg og rapportere til sin representant.

Det er møteplikt på samlinger, og eventuelle relevante kurs som sportslig utvalg innkaller til. Frafall meldes sportslig leder.

Trener plikter å samarbeide med foreldrekontakt / Lagleder.

Trener etablerer og leverer, så snart det er mulig, en liste over spillere og foresatte i posthyllene til foreldreforeningen, kontingent ansvarlig og sportslig utvalg.

Lagets ambisjonsnivå bestemmes i et samarbeid mellom trener, spillere, foreldrekontakt og sportslig utvalg.

Trener må til enhver tid forholde seg til HK-72 sine regler og verdier.

Trener må betale medlemskontingent hvert år.

Klubben sørger for bekledning, profilering i henhold til klubbens retningslinjer.

Trener skal ha en skriftlig kontrakt med HK-72 Sande

Det skal leveres gyldig politiattest hvert 3år

Trener skal ha gjennomført trenerattesten til NIF Trenerattest (idrettsforbundet.no)

Lagleder

Samarbeider med trener og de andre rollene rundt laget

Har ansvaret for at laget er oppradert i Turneringadmin https://ta.nif.no/ og Spond

Har ansvaret for at spillere har betalt lisens gjelder fra 1 halvår spillere fyller 13år

Det er møteplikt på samlinger, og eventuelle relevante kurs som sportslig utvalg innkaller til. Frafall meldes sportslig leder.

Lagleder må til enhver tid forholde seg til HK-72 sine regler og verdier.

Det skal leveres gyldig politiattest hvert 3år

Arrangement, Dugnadsansvarlig, Foreldrekontakt

Fordele tilsynsvakter i Sandehallen

Fordele vakter til kiosk og inngang når det er kamper i Sandehallen den uken laget har tilsynsvakt

Fair Play

Det skal leveres gyldig politiattest hvert 3år

Kasserer

Ansvaret for lagets økonomi og bankkonto

Levere lagsregnskap minimum 1 gang per år til klubbens økonomiansvarlig

Det skal være kasserer og en valgt person til og godkjenne utbetalinger i fra lagets bankkonto

Det skal leveres gyldig politiattest hvert 3år

5.2 Foreldremøter

Minst 2 foreldremøter ett på høsten og ett på våren

Invitere styre eller sportsligutvalg

Referat sendes til sekretær i klubben sekretaer@hk72.no

5.3 Teambuilding/sosialt

Klubben anbefaler at lagene har egne arrangementer utover de som arrangeres av klubben, det kan være enkle ting som felles kveldsmat, natursti eller hengekøyetur. Arrangement ansvarlig i klubben kan bistå med ide’er ved behov.

Viktig å bygge lag og skape trygget og glede blant spillerne.

6.0 Arrangement

HK-72 har en rekke arrangementer i løp av en sesong.

Kick-Off

Trener/lagleder/verv fest

Åpenhall 4 ganger pr sesong

Juleavslutting

HK-72 sin bursdag

Barnetuneringer

Middagstilbud

6.1 Hallroller

HK-72 er en foreldredrevet klubb, så alle oppgavene i hallen er det foreldre/spillere som gjør på dugnad.

6.1.1 Tilsynsvakt

Dette er en avtale vi har med kommunen. Vi har ansvaret for hallen fra kl. 15.00 – 22.00 alle hverdager (vi følger skoleruta) og fra 1.5 time før første kamp ved kampdager i helgene.

Tilsynsvakta sin oppgave er å passe på hallen, betjene kiosk og enkelt opprydning/vasking.

Instruksjon perm ligger i kafeteriaen.

6.1.2 Sekretariat

Hjemmelaget stiller med 2 personer til å sitte i sekretariatet. Jobben fordeles blant foreldrene på laget. De første årene er det en enkel og grei oppgave som går ut på å styre klokka og føre kamper Live i Turneringsadmin.

Etter hvert blir det mer jobb, f.eks. med å ta tiden for utvisninger og å styre time-out. Etter hvert som spillerne blir eldre stilles det strengere og strengere krav til sekretariatet. Derfor er det viktig at foreldrene som gjør denne jobben tar den på alvor allerede de første årene, slik at man blir rutinert når kravene skjerpes.

Det er gøy å sitte i sekretariatet. Da er man med i kampen!

https://www.handball.no/nyheter/2021/11/e-laringskurs-for-tidtakere-og-sekretarer/

6.1.3 Fair Play-vert

En Fair Play-vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen. Denne oppgaven girs til en forelder på hjemmelaget. Gul fair Play vest henger i boden i kafeteriaen

https://www.handball.no/regioner/region-sor/om-oss/visjon-og-verdier/fair-play/fair-play-vert/

6.1.4 Inngang

Bord settes opp rett på innsiden av døra til hall flata, Pad og izettle merket med inngang ligger i skuffen i kafeteriaen. De under 18 år, trenere, lagledere og æresmedlemmer betaler ikke inngang, resterende publikum betaler 60 kr (80 kr på 2.div kamper)

6.1.5 Speaker

Det tilbys opplæring i speakerollen til alle lag, ta kontakt med Sportsligleder for å avtale tid. Det trengs 2-3 personer til å sitte i sekretariatet. 1 til å registrere i Live, 1 til å håndtere tavle og ev en til å være speaker/ styre musikk. Alt teknisk utstyr er innlåst i skap i hallen, nøkkel til skapet finnes på knippe til tilsynsvakten.

Før kampen: Ønske velkommen. Hvilke lag som spiller. Navn på lagenes spillere og ledere Navn på kampens dommere. I miniturnering og aktivitetsserie er det ikke nødvendig med speaker, men ha det gjerne.

Under kampen: Målscorere med nummer og navn (kun fornavn for de yngste lagene). Advarsler og utvisninger. Pauseresultat.

Musikk etter scoringer og i pause

Etter kampen:

Sluttresultat. Takke lag og dommere for kampen. Ønske publikum god tur hjem og velkommen igjen.

6.1.6 Dommerveiledere

Dommerveileder har som oppgave å følge opp, observere og veilede dommeren under og etter kampen.

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill, ha barneturneringer. Dommere har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper.

Dommere bør være kjente med

Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhet)

Krav til dommere på ulike nivåer

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/dommer/dommer-i-sor/barnekampledere/#Dommeransvarlig_barneh%C3%A5ndball

6.2 Barnehåndballturnering

Klubben får tildelt ca. 2 miniturneringer og 2 aktivitetsturneringer pr sesong fra regionen, lagleder setter opp dugnadsliste til foreldrene fra det laget som har hjemmekamper. Vi vet hvilke datoer vi har

for hjemmearrangementer i aug/sep, men hvilket lag som skal spille hjemme og derfor har dugnad ansvaret vet vi ikke før kampoppsettet er klart 2 uker før.

https://www.handball.no/globalassets/region-vest/kampaktivitet/barnehandball-6-12-ar/arrangementsmal-barnehandball-2020-oppdatert-feb-2023.pdf

Miniturneringer på hjemmebane i Sandehallen eller Selvikhallen.

Nedenfor finner dere oppgaver for foresatte under miniturnering på hjemmebane i Selvikhallen. Fordeling av dette gjøres av lagledere. Passer ikke oppsatt tid, må foresatte selv bytte internt. Blir det byttinger, skal lagleder bli informert om dette, slik at de vet at poster ikke står uten bemanning.

Oppgaver og poster:

Hoved Sekretariatet:

2 stk. (fint om en disse kan snakke i mikrofonen)

Teller (telling av mål)

2 stk. x3 - Gjelder MINIHÅNDABALL (kan låne fra lag fra 12-14 år)

Kafeteria:

2-3 stk. byttes hver 2 time

Inngang/lagregistrering:

2 stk Fairplay verter

Annet:

1 stk Parkeringsvakter (Vurder behov for 2 personer)

Hovedansvarlig: 2 stk

Rigge: 2-4 stk

Praktiske oppgaver i hallen:

Fredag:

Skjemaer gjøres klare på forhånd

3 baner med to mål, et bord, 2 stoler og baneteller på hver bane- små pulter er best

Bord med stol ved inngang i hallen (mottak av lag og betaling av inngang)

Hovedsekretæriat omtrent midt i hallen. Bord og to stoler. Lydanlegg

Bord med 2 stoler og inngangskilt ved trappa i gangen (inngangspenger)

Lage, finne bukker merket PARKERING, 2 stk. - Kan vurderes om behov

Finne frem kioskliste med priser

Hente varer i Sandehallen og sette inn varer i kiosken

Merke garderober med lag- lapp på døra. Dommerne skal ha to garderober, dame og herre.

Lørdag

Turneringsstart kl. 10.00-18.00

Oppmøte kl. 08.45

Gjøre klar kiosk, sette på kaffe, varme pølser, gjør klar fat

Vekslepenger (ha litt, med vi oppfordrer til å bruke kort eller vips)

(sjekke lyd, musikk, skjemaer) inngang (bruke loddlapper til å få oversikt over antall besøkende), mottak av lag og dommere.

Bestiller varer Mats Nyork Persson (ansvarlig kiosk) og dette kan hentes fredag før turneringene i Sandehallen

Svein-Ivar Pedersen ordner med dommere og observatører. Tlf 92044376

Dommer blir betalt pr bank. Dommeransvarlig fikser dette.

Det er nå lov å ta med mat og drikke på tribunen (ikke i hallen i Selvikhallen).

Det kan brukes VIPPS eller kort som betaling i hallen.

I Selvikhallen henter dere målstyrer i skap i dør til høyre i hallen etter kafeteriaen.

Hovedansvarlig må stå i hallen når lagene kommer, ved eget bord, og ta imot lagsregistreringer.

Hovedansvarlig må fordeles på to voksne denne dagen.

Mellom klokken 0930-1400 trenger vi 5-6 fat med påsmurte rundstykker og 5-6 kaker. Oppmenn fordeler de som skal ha med kaker, rundstykker,

Mellom klokken 1400-1700 trenger vi 5-6 fat med påsmurte rundstykker og 5-6kaker. Oppmenn fordeler de som skal ha med kaker, rundstykker

Pølser kan varmes og selges istedenfor rundstykker.

De som jobber siste vakt må sørge for å få opplæring i kafeteriaen.

Før første pulje drar hjem og bli med på å rydde opp til slutt. Det må ikke ligge noe på gulvet når dere forlater hallen. Jo flere dere er jo raskere går dette :-)

-

Rydde kiosk og telle opp penger

-

Telle opp inngangspenger og rydde vekk bord og stoler

-

Rydde i hallen, bord, stoler, mål.

-

Moppe over alle gulv (hallgulv, garderober, oppholdsrom) ta vekk synlige flekker og bøss

-

Kaste søppel i konteiner

6,3 Middagstilbud

Dette er et tilbud om gratis mat for alle barn/ungdom i kommunen vår, det er også gratis mat til eldre spillere og trenere i klubben. Voksene utenom disse betaler 25 kr.

Vi serverer mat fra kl 14.30-17.30 hver hverdag. Fra september til mai